สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
ประกันงานตามสัญญา และระบบวิศวกรรม

ประกันงานตามสัญญา และระบบวิศวกรรม


การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม เป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานวิศวกรรม เช่น การประกันการก่อสร้าง ทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง ตลอดจนคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย  • แบ่งออกได้ 3 หมวด ดังนี้


ให้ความคุ้มครองงานด้านวิศวกรรมโยธา และการก่อสร้างรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินยุบ การระเบิด แผ่นดินไหว การโจรกรรม รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง


ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบทำความเย็น ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน ฯลฯ ให้ความคุ้มครองเหมือนกับหมวดที่ 1 รวมถึงความชำรุดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการติดตั้ง หรือเป็นผลมาจากการทดสอบ หรือทดลองเครื่อง เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องจักรใหม่ในระยะเวลาทดสอบไม่เกิน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรใหม่


สำหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย

เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

2. ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3. ใบคำขอเอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

การคำนวณเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. ประเภทของสินค้า

2. การบรรจุหีบห่อ

3.เส้นทางการขนส่ง

4. ประเภทยานพาหนะ

5. จำนวนเงินเอาประกัน

6. ประเภทความคุ้มครอง

*ข้อยกเว้น สินค้าที่ไม่รับประกัน ได้แก่

- สัตว์มีชีวิต

- ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

- วัตถุโบราณ

- สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สิน สินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนถึงปลายทางตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

1. ภัยทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ มรสุม คลื่นลม ฟ้าผ่า เรือจม เรือล่ม เกยตื้น เรือชนกัน หรือชนหินโสโครก

2. อัคคีภัย คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ความร้อน ควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ อุปกรณ์เคมีที่ใช้ในการดับไฟ แต่ต้องไม่เกิดจากความประมาทของผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้เอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติของสินค้า

3. การโยนสินค้าหรือทรัพย์สินลงทะเล ให้เรือเบาขึ้น เพื่อรักษาเรือและ ทรัพย์สินส่วนรวม หรือชีวิตให้ปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้น

4. โจรกรรม เช่น การถูกโจรสลัดปล้น

5. การกระทำโดยทุจริตของคนเรือและลูกเรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยผู้เป็นเจ้าของไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย

เอกสารในการทำประกันภัย

1. Letter of Credit หรือ L/C

2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ (Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ

4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

ยกเว้นความคุ้มครองที่เกิดจากกรณีต่อไปนี้*

1. การรั่วไหล การสูญเสียน้ำหนัก การเสื่อมสภาพ การจัดหีบห่อไม่เหมาะสม ความบกพร่องและไม่ได้มาตรฐานของตัวสินค้าเอง ความล่าช้าในการขนส่ง

2. การสงครามทุกประเภท การจลาจล การนัดหยุดงาน

3. การจับกุม การโดยยึดโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ

4. การแผ่รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์