ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ต่ออายุใบอนุญาต พิเศษ ! สามารถใช้จดทะเบียนใช้ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวได้

จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

แจ้งเดินทางออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ TA)เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้าและสายตาหรือเสียชีวิตแต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น  • ผู้ที่ควรทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ได้แก่ บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้นแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

ให้ความคุ้มครองคล้ายกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยให้ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 คือ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายต้องเข้ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และยังรวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย แต่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเฉพาะในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศ และนอกประเทศไทยตามเส้นทางที่ระบุไว้ (ซึ่งจะคุ้มครองการเดินทางของผู้เอาประกันภัยแบบทั้งรายเดียวหรือรายกลุ่ม)


2. การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบ อนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงิน เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อตกลงความคุ้มครอง Coverage agreement จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1
(P.A.1 Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability)
1,000,000 บาท
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกินวงเงิน
(Medical Expenses due to accident, per each Accident)
500,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง


1.) ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับค่าชดเชยต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งภายใต้กรมธรรม์มาตรฐาน สำหรับธุรกิจนำเที่ยวผู้ถือกรมธรรม์ต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทาง จำนวน-รายชื่อ -อายุ-วันเดือนปีเกิด ของนักท่องเที่ยว และโปรแกรมการทางเดินทาง ให้บริษัทฯ ทราบก่อนกำหนดการเดินทางทุกครั้งหรือให้ความคุ้มครองทุกครั้ง ข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์อุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
2.) ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 เที่ยวการเดินทาง ( 1 trip )
3.) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ : ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือ การเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจัน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, สาธารณรัฐนิการากัว,เกาเหลี(เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล

ขยายความคุ้มครองหมวดค่ารักษาพยาบาล


ความคุ้มครองผลกระทบ จากการก่อการร้าย(Act of Terrorism) 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก การเล่นสกี การดำน้ำแบบ snorkeling ผู้โดยสารเรือ Speed Boat Banana Boat เจ็ทสกี เรือลากร่ม และ Sea Walker ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาทต่อคน
ค่าชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุใน/ต่างประเทศ วันละ 1,000 บาทสูงสุด 30 วัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาทต่อคน
ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ขยายความคุ้มครองตั้งแต่ ข้อ1 ถึง ข้อ 6 นี้ เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่หมวดค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยประกันภัย รวมอากรแสตมป์ ข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ มาตรฐานสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์