แผนประกันอุบัติเหตุ สำหรับบุคคลทั่วไป

ความคุ้มครอง จากอุบัติเหตุ แบบ 1 (ไม่มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การฟังและการพูดออกเสียง 200,000 400,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000
2. ถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย 200,000 400,000 500,000 600,000 800,000 1,000,000
3. ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 250,000 300,000 400,000 500,000

ความคุ้มครอง จากอุบัติเหตุ แบบ 2 (มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การฟังและการพูดออกเสียง 100,000 200,000 300,000 500,000 800,000 1,000,000
2. ถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 300,000 500,000 800,000 1,000,000
3. ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000 400,000 500,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 10,000 20,000 30,000 50,000 80,000 100,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุ ไม่เกิน 65 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัว
3. บริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยอาชีพชั้น 4 เช่น คนงานเหมืองแร่ ชาวประมง คนทำงานแท่นขุดเจาะนํ้ามัน พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานใช้เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูง นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า ที่ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำ เป็นต้น
4. บริษัทฯกำหนดให้จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อคนรวมกันทุกแผนต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทและรักษาพยาบาลไม่เกิน 1 แสนบาท
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแบบประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
6. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์

อนุมัติกรมธรรม์ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ