สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น

ประเภท 3/3+

 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Third Party Liability) 

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

3.1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

3.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแบบประกัน 3 พลัส (3+)

ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ ชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้นและ ต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก


× Avatar

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเช็คเบี้ยประกัน

Remember me