สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น

ประเภท 2/2+

 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองหลัก ดังนี้

2.1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.3 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์แบบประกัน 2 พลัส (2+)

ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ ชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้นและ ต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย


× Avatar

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเช็คเบี้ยประกัน

Remember me