สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
ประกันภัยตัวเรือ

ประกันภัยตัวเรือ

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางทะเล
เช่น ภัยธรรมชาติทางทะเล, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังรวมไปถึงการประกันค่าระวางเรือด้วย  • ผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้ : เจ้าของเรือ หรือ ผู้เช่าเรือ

  • ระยะเวลาเอาประกัน : 1 ปี หรือปีต่อปี ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยกำลังจะหมดอายุ แล้วเรือยังอยู่ในทะเล หรือยังอยู่ในท่าหลบภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบก่อน จะถึงวันหมดอายุและต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเป็นรายเดือน


1. ทะเบียนเรือ

2. ใบซื้อขายเรือ

3. ใบประเมินราคาเรือของธนาคาร (ถ้ามี)

4. รูปภาพเรือ

5. ใบคำขอเอาประกันภัยตัวเรือ


1. Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) (CL.289) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด เรือชนกัน เรือจม รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย


2. Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) (CL.284) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักร ที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด เรือชนกัน เรือจม ความเสียหายร่วม การกู้ซากเรือ ค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย และให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเรือชนกัน


3. Institute Time Clauses - Hulls (CL.280) ให้ความคุ้มครองรวม ข้อ 1 และ2 รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

2. ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3. ใบคำขอเอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

การคำนวณเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. ประเภทของสินค้า

2. การบรรจุหีบห่อ

3.เส้นทางการขนส่ง

4. ประเภทยานพาหนะ

5. จำนวนเงินเอาประกัน

6. ประเภทความคุ้มครอง

*ข้อยกเว้น สินค้าที่ไม่รับประกัน ได้แก่

- สัตว์มีชีวิต

- ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

- วัตถุโบราณ

- สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สิน สินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนถึงปลายทางตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

1. ภัยทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ มรสุม คลื่นลม ฟ้าผ่า เรือจม เรือล่ม เกยตื้น เรือชนกัน หรือชนหินโสโครก

2. อัคคีภัย คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ความร้อน ควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ อุปกรณ์เคมีที่ใช้ในการดับไฟ แต่ต้องไม่เกิดจากความประมาทของผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้เอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติของสินค้า

3. การโยนสินค้าหรือทรัพย์สินลงทะเล ให้เรือเบาขึ้น เพื่อรักษาเรือและ ทรัพย์สินส่วนรวม หรือชีวิตให้ปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้น

4. โจรกรรม เช่น การถูกโจรสลัดปล้น

5. การกระทำโดยทุจริตของคนเรือและลูกเรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยผู้เป็นเจ้าของไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย

เอกสารในการทำประกันภัย

1. Letter of Credit หรือ L/C

2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ (Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ

4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

ยกเว้นความคุ้มครองที่เกิดจากกรณีต่อไปนี้*

1. การรั่วไหล การสูญเสียน้ำหนัก การเสื่อมสภาพ การจัดหีบห่อไม่เหมาะสม ความบกพร่องและไม่ได้มาตรฐานของตัวสินค้าเอง ความล่าช้าในการขนส่ง

2. การสงครามทุกประเภท การจลาจล การนัดหยุดงาน

3. การจับกุม การโดยยึดโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ

4. การแผ่รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์