สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
ประกันภัยขนส่งสินค้า

ประกันภัยขนส่งสินค้า

การประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยวิธีใดมักจะเรียกรวมกันว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการทำประกันภัยขนส่งสินค้านั้นจะใช้กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลในการรับประกันภัยทั้งสิ้น แม้ว่าสินค้านั้นจะบรรทุกโดยทางรถยนต์ หรือทางอากาศก็ตาม


ประกันภัยขนส่งสินค้า แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทคือ[ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี ]

- ผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้ : เจ้าของสินค้า

- เส้นทางที่คุ้มครอง : เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุในกรมธรรม์ ( ทั่วประเทศไทย)


[ ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปลายทาง คุ้มครองเที่ยวต่อเที่ยว ]

- ผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้ : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตกลงการซื้อขายระหว่างประเทศของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือนายหน้าขายสินค้าว่าใครควรเป็นผู้เอาประกัน แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ

1. F.O.B = ผู้ขายรับผิดชอบส่งสินค้าถึงเรือเดินสมุทร ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าระวางเรือ ร่วมถึงทำประกันภัยสินค้า

2. C&F = ผู้ขายขนส่งสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร จ่ายค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ ผู้ซื้อเป็นผู้ทำประกันภัยสินสินค้า

3. CIF = ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด รวมถึงการทำประกันภัยสินค่า

เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

2. ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3. ใบคำขอเอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

การคำนวณเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. ประเภทของสินค้า

2. การบรรจุหีบห่อ

3.เส้นทางการขนส่ง

4. ประเภทยานพาหนะ

5. จำนวนเงินเอาประกัน

6. ประเภทความคุ้มครอง

*ข้อยกเว้น สินค้าที่ไม่รับประกัน ได้แก่

- สัตว์มีชีวิต

- ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย

- วัตถุโบราณ

- สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สิน สินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนถึงปลายทางตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

1. ภัยทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ มรสุม คลื่นลม ฟ้าผ่า เรือจม เรือล่ม เกยตื้น เรือชนกัน หรือชนหินโสโครก

2. อัคคีภัย คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ความร้อน ควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ อุปกรณ์เคมีที่ใช้ในการดับไฟ แต่ต้องไม่เกิดจากความประมาทของผู้ที่สามารถเอาประกันภัยได้เอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติของสินค้า

3. การโยนสินค้าหรือทรัพย์สินลงทะเล ให้เรือเบาขึ้น เพื่อรักษาเรือและ ทรัพย์สินส่วนรวม หรือชีวิตให้ปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้น

4. โจรกรรม เช่น การถูกโจรสลัดปล้น

5. การกระทำโดยทุจริตของคนเรือและลูกเรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยผู้เป็นเจ้าของไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย

เอกสารในการทำประกันภัย

1. Letter of Credit หรือ L/C

2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)

3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ (Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ

4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

ยกเว้นความคุ้มครองที่เกิดจากกรณีต่อไปนี้*

1. การรั่วไหล การสูญเสียน้ำหนัก การเสื่อมสภาพ การจัดหีบห่อไม่เหมาะสม ความบกพร่องและไม่ได้มาตรฐานของตัวสินค้าเอง ความล่าช้าในการขนส่ง

2. การสงครามทุกประเภท การจลาจล การนัดหยุดงาน

3. การจับกุม การโดยยึดโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ

4. การแผ่รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์