ชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด ภายใน 7 วัน
โดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

  * บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

* กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงิน
ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

***จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันทุกกรณี ไม่เกิน 65,000 บาท***

เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้


1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด

1. 2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้


1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

1. 2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)

เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้


1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

1. 2 ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)

1. 3 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้


1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

1. 2 ใบมรณะบัตร


1. 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย


1. 4 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ


*** เงื่อนไขคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้น ***

กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่เป็นผู้กระทำผิด

ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย  พ.ร.บ.  กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563


ความคุ้มครอง ต่อราย
ค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 80,000 บาท
เสียชีวิต 500,000 บาท
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ
และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป)
500,000 บาท
สูญเสียอวัยวะ มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด)
500,000 บาท
สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง
สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด)ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
500,000 บาท
ทุพพลภาพอย่างถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) 300,000 บาท
สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด)กรณีใดกรณีหนึ่ง 250,000 บาท
หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์จิตพิการอย่างติดตัว (โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนอย่างติดตัว) 250,000 บาท
สูญเสียอวัยวะอื่นใด ที่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไตฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหาย เป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม เป็นต้น 250,000 บาท
สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 200,000 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามวันที่รักษาจริง ไม่เกิน 20 วัน 200 บาท/วัน