1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

2. แบบคำขอโอนและรับโอน (ขอได้ที่กรมการขนส่งทางบก)

3. หนังสือมอบอำนาจ (ขอได้ที่กรมการขนส่งทางบก)

4. บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

5. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

7. คู่มือจดทะเบียนรถ (แจ้งหยุดใช้รถกับทางขนส่งเนื่องจากรถหาย)

8. กุญแจรถ


รบกวนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 115/18 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

- การเตรียมเอกสาร คลิกเพื่อดูรายละเอียด


- แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


รบกวนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 115/18 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
×

บริษัท เมืองไทยประกันภัย


แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

2. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

3. ใบรับรองแพทย์

4. ประวัติการรักษาของการรักษาทั้งหมด

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


×

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย


- แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

- เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม (กรมธรรม์ COVID-19) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

2. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์

3. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID19 Test result)

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

6. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น

7. รับรองการเป็นทายาทโดยธรรม กรณีเสียชีวิต ระบุผู้รับผลประโยชน์ทายาทตามกฎหมาย หรือทายาทโดยธรรม คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

ฝ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ ชั้น 8 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500


×

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย


ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน มีดังนี้

กรณี เจอ จ่าย จบ (สำหรับแผน เจอ จ่าย จบ / 2 in 1) เอกสารสำเนา โปรดรับรองเอกสารทุกฉบับ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้องโดยโรงพยาบาล)
4. ผลการตรวจเป็น Covid โดยใช้วิธี (RT PCR เท่านั้น)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
6. กรณี Home Isolation / Community Isolation โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานการลงทะเบียน พร้อมกับรหัสหน่วยบริการ

บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น จนกว่าบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail ที่ smk-claimcovid@SMK.CO.TH
สำเนาถึง ptn2center@ptninsurancebroker.com หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่


บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกัน โควิด)
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240กรณี ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับแผน Covid รวมอุบัติเหตุ / 3 in 1 / แพ้วัคซีน) เอกสารสำเนา โปรดรับรองเอกสารทุกฉบับ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือ สำเนา (รับรองสำเนาถูกต้องโดยโรงพยาบาล)
4. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
6. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
7. หลักฐานใบคำสั่งแพทย์ให้ดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ แบบ Community Isolation

บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น จนกว่าบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail ที่ smk-claimcovid@SMK.CO.TH
สำเนาถึง ptn2center@ptninsurancebroker.com หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่


บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกัน โควิด)
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240กรณี อุบัติเหตุ (สำหรับแผน Covid รวมอุบัติเหตุ) เอกสารสำเนา โปรดรับรองเอกสารทุกฉบับ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้องโดยโรงพยาบาล)
4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
6. ใบรับรองการเสียชีวิตของโรงพยาบาล เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับประโยชน์

บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น จนกว่าบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail ที่ smk-claimcovid@SMK.CO.TH
สำเนาถึง ptn2center@ptninsurancebroker.com หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่


บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกัน โควิด)
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240ภาวะโคม่า หรือค่าชดเชยแบบเหมาจ่าย (แพ้วัคซีน) เอกสารสำเนา โปรดรับรองเอกสารทุกฉบับ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้องโดยโรงพยาบาล)
4. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลการตรวจแสดงเป็น Covid-19
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น จนกว่าบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail ที่ smk-claimcovid@SMK.CO.TH
สำเนาถึง ptn2center@ptninsurancebroker.com หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่


บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกัน โควิด)
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240กรณี เสียชีวิต เอกสารสำเนา โปรดรับรองเอกสารทุกฉบับ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2. รายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น Covid -19
3. สำเนารับรองการเสียชีวิตของโรงพยาบาล
4. ใบมรณะบัตร
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับประโยชน์
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์(ถ้ามี)
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์ เพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น จนกว่าบริษัทได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail ที่ smk-claimcovid@SMK.CO.TH
หรือ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่


บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เคลมประกัน โควิด)
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240×

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย


แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือยืนยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มแจ้งการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฟอร์มของบริษัท)

2. ประวัติการรักษา (OPD CARD) จากโรงพยาบาล

3. ผลการตรวจ (LAB) (ต้นฉบับ/ รับรองสำเนาถูกต้องโดยแพทย์)

4. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ/ รับรองสำเนาถูกต้องโดยแพทย์)

5. หนังสือยืนยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล (ฟอร์มของบริษัท)

6. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย)

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้เอาประกันภัย)

8. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม

9. เจ้าหน้าที่สินไหมสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนั้นๆ (Could Check)

หมายเหตุ : จากการตรวจสอบทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ......... คุณ............. แจ้งว่าผู้ป่วย คุณ ............. ได้รับการตรวจรักษา COVID-19ในวันที่.......จริง


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
492,494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310


×

บริษัท วิริยะประกันภัย


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และประวัติการรักษา

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

6. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น


*** หมายเหตุ ***

เอกสารการเรียกร้องข้อ 1 – 4 จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อที่
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร ( ส่วนกลาง) เบอร์ 02-1298888


×

บริษัท ไทยประกันภัย

แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ และผลการวินิจฉัยโรค

3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจาเป็น เช่น สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล สำเนาหนังสือเดินทาง ฯลฯ


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น กรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการตาย, สำเนาใบมรณบัตร, ทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” ของผู้เอาประกัน, สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ ทายาทตามกฎหมาย ฯลฯ


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุอาการเจ็บป่วยจากการแพ้วัคซีน COVID-19*

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ


×

บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด


- เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม (กรมธรรม์ COVID-19) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. หนังสือเรียกร้องสินไหมทดแทน (ที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

2. หนังสือผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากโรงพยาบาล (ฉบับจริง)

3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

5. พาสปอร์ตฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสำเนาพาสปอร์ต (เพื่อประกอบการเรียกร้อง) (ถ้ามี)

6. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรงร้ายที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19)(ตามแบบฟอร์มบริษัท)

7. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)

8. ไทม์ไลน์

9. หน้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้นธนาคารกสิกร)


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป 02-105-4689 (คุณสรสิช หรือ คุณวิภาสีนี)
เลขที่ 9/81 ซอยรัชประภา 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-Mail : sorasit.pti@gmail.com / prangwipasinee@gmail.com E-Mail CC : ptn2center@ptninsurancebroker.com